Huishoudelijk Reglement - Club van 50 – Tennis Club Annen
 
 
1. De Club van 50 is een zelfstandig orgaan binnen TCA.
 
2. De inleg voor het lidmaatschap bedraagt € 50 (of een veelvoud daarvan) per jaar.
 
3. Van dit bedrag wordt minimaal € 5 en maximaal € 10 gereserveerd voor diverse kosten, waaronder een gezellige avond voor de leden van de Club van 50. De rest komt ten goede aan TCA.
 
4. Opgave kan op persoonsnaam (niet per team, bedrijf of commissie) door het indienen van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (met machtiging) bij één van de dagelijks bestuursleden (Voorzitter, Secretaris of Penningmeester).
 
5. De betaling geschiedt jaarlijks via automatische incasso. Het bedrag wordt van de rekening afgeschreven op de 1e dag van het kwartaal volgend op de aanmelddatum.
 
6. Het lidmaatschap van de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, ontvangt het lid per mail de melding dat het lidmaatschap automatisch verlengd wordt, tenzij het lid aangegeven heeft de bijdrage te willen stopzetten.
 
7. Het aantal leden van de Club van 50 is onbeperkt.
 
8. Namen van deelnemers worden gedurende het lidmaatschap op de website vermeld en op een bord in ‘t Theehoes.
 
9. Suggesties en wensen voor het te besteden doel kunnen jaarlijks in het 1e kwartaal van het jaar door Club van 50 leden of TCA leden per mail ingediend worden bij het Club van 50 bestuur.
 
10. Tijdens het jaarlijkse “gezellig samenzijn” van de Club van 50 (waarvoor de leden per mail worden uitgenodigd) beslissen de aanwezige leden bij meerderheid van aanwezige stemmen inclusief volmachten, door stemming over welke doel(en) het beschikbare geld wordt besteed. Elk lid van de Club van 50 heeft één stem.
 
11. Tijdens deze avond wordt er ook inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van de Club van 50.
 
12. De Club van 50 zal zich nooit met het beleid van de TCA bemoeien.
 
13. Het bestuur van de Club van 50 bestaat uit een commissie van twee leden. Deze leden verdelen  onderling de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester met de daarbij behorende taken. De commissie wordt voor de eerste keer voor drie jaar gekozen; daarna wordt elk jaar een lid van de Commissie vervangen door een nieuw lid middels een (door de Club van 50 gesteund) voorstel van de Commissie aan de ALV.  De  ALV kan zelf ook een lid voor de Commissie voordragen indien de voordracht door de meerderheid van de leden van de Club van 50 wordt  ondersteund.
 
14. De penningmeester van TCA fungeert als kascontrolecommissie. De financiën van de Club van 50 maken geen deel uit van de reguliere begroting en exploitatie van TCA.
 
15. Leden van de Club van 50 worden via de website en digitale nieuwsbrieven van informatie voorzien.
 
16. Het bestuur van TCA heeft het recht om met de Club van 50 te stoppen om gewichtige redenen. Dit is inherent aan het feit dat de Club van 50 onderdeel is van de TCA en uiteindelijk als zelfstandig orgaan valt onder het TCA bestuur.
 

 Onze subsponsoren

                                      

Onze hoofdsponsor

;Regiobank